Hình ảnh giao lưu giữa Giám đốc và nhân viên Nhật Nam Anh

Một số hình ảnh giao lưu cuối năm và hoạt động thể thao của tập thể công ty.