Hình ảnh thi công phần thô tại công trình

Một số hình ảnh thi công phần thô.