Phan Gia Motel

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

02/01/2018

Dịch vụ cung cấp:

Motel

Địa điểm:

59 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Ông Phan Xuân Bình