Sunrise Building

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

02/06/2008

Dịch vụ cung cấp:

Tòa nhà văn phòng

Địa điểm:

Đường 2/9 - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Ông Ngô Đức Minh